Podstawy prawne ubezpieczenia OC dla lekarzy

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2012 roku przepisami każdy lekarz/pielęgniarka wykonujący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność lecznicza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.
Zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Facebook