Podstawy prawne ubezpieczenia OC dla lekarzy

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2012 roku przepisami każdy lekarz/pielęgniarka wykonujący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność lecznicza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.
Zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych przez Supra Brokers S.A.

W związku z treścią Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) Supra Brokers S.A.
przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem
  danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy
  ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem
  poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem
  telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki. 
       
 2. Zakres
  przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, adres
  zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu,
  adres e-mail, wykonywany zawód, specjalizację zawodową, NIP i REGON
  prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Supra Brokers S.A. w celu: 

a) marketingowym
– na  podstawie  dobrowolnie wyrażonej zgody – art.  6 
ust.  1a  RODO,

b) niezbędnym  do przystąpienia  do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy  oraz dobrowolnych umów ubezpieczeń dla lekarzy – art.  6  ust. 
1b  RODO,

d)związanym z wykonywaniem usług oferowanych Użytkownikom portalu www.oilgdansk.suprabrokers.pl – na podstawie
art. 6 ust. 1 b RODO,

e) wypełnienia przez Supra Brokers S.A. obowiązków prawnych wynikających
z przepisów prawa w kontekście wykonywania czynności usług dystrybucji
ubezpieczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,                  

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do
  momentu:

          a) cofnięcia zgody na przetwarzanie
          danych osobowych w celu marketingowym w przypadku jej wyrażenia,

          b)zakończenia korzystania z usług przez
          Użytkownika oferowanych na portalu www.oilgdansk.suprabrokers.pl w przypadku,
          gdy dane są przetwarzane w celu związanych z korzystaniem usług
          oferowanych Użytkownikom portalu www.oilgdansk.suprabrokers.pl,

          c) do momentu zakończenia obsługi
          brokerskiej oraz – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do
          ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – po upływie okresu przedawnienia
          roszczeń wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
          danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności, obowiązku
          przechowywania dokumentacji wynikającym z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy
          o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy dane są
          przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z
          przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą  przekazywane  ubezpieczycielowi,  do  którego  kierowany będzie
  wniosek  o objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku z umowami obowiązkowego ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz umowami dobrowolnych ubezpieczeń dla lekarzy z ubezpieczycielem.
  Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom 
  oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności
  do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna.
 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych, także prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych
  osobowych.
 3. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
  Gospodarczym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Facebook